Geert WildersNa maan­den van aan­mod­deren staat hij ein­delijk onli­jn: Geert Wilders’ kort­film over de rad­i­cale Islam in het alge­meen en de Koran in het bij­zon­der. De PVV-lei­der kondigde eind 2007 reeds aan dat hij een Koran­film wou mak­en. Mijn eerste indruk: is dàt nu het film­p­je waar de hele wereld zoveel maan­den op heeft zit­ten wacht­en en waar zo hevig tegen werd geprotes­teerd?

Beschrijving

Tja, ik ben eigen­lijk een beet­je teleurgesteld dat het dit maar is gewor­den. Een com­pi­latie van oude clips, inzoomen op wat kran­tenknipsels, hier en daar een vers uit de Koran, met op de achter­grond een stuk­je klassieke muziek van Tsjaikovs­ki. Ik had iets provo­ceren­ders verwacht van Wilders, maar hij heeft duidelijk zijn voor­zor­gen genomen om geen pro­ces uit te lokken. De inter­na­tionale reac­ties daar­ente­gen, vooral dan uit het Mid­den Oost­en, zullen uit­er­aard niet mals.

Wat valt er eigen­lijk te zien? Er zijn beelden van moslim­lei­ders die oproepen tot het uit­mo­or­den homo’s, Joden, … en eigen­lijk alle niet-moslims. Ook de eerwraak en besni­j­de­nis van vrouwen komen aan bod — voer dus voor de Wijven­week. Reëele maar extreme voor­beelden. Bij mezelf roept de film in eerste instantie het vol­gende op: xeno­fo­bie en ver­al­geme­nende demonis­er­ing van de Islam. Maar een paar rotte appels bed­er­ven de hele mand nog niet, en onze twee Turkse buren die er al jaren wonen vallen pri­ma mee.

Bekijken

De film duurt 16 minuten en is sinds vanavond te bek­ijken op het inter­net. Hoofd­site Fitnathemovie.com is al enkele weken onbereik­baar, maar de Ned­er­lanstal­ige ver­sie bij Live­leak werkt voor­lop­ig nog. De teller stond er na enkele uren op een paar miljoe­nen views.


(Fit­na bij Aardling.)

https://www.youtube.com/watch?v=11VR5wxezUE
(Fit­na bij YouTube.)

And for our non-Dutch speak­ing vis­iters: there are a few oth­er places where you can watch Fit­na in Eng­lish as well. Wik­ileaks, for exam­ple, has three ver­sion.

Eigen mening

Wilders sluit zijn film af me de vol­gende bood­schap: “Stop de islamis­er­ing. Verdedig onze vri­jheid.” Of hij een ide­ale voortrekker is voor deze beweg­ing lijkt mij nogal bedenke­lijk. Zo is Fil­ip De Win­ter ook niet de juiste per­soon om een debat over mul­ti­cul­tur­aliteit te mod­er­eren, en is George W. Bush geen goede verte­gen­wo­ordi­ger van fis­cale ver­ant­wo­ordelijkheid. (Barack Oba­ma daar­ente­gen.)

Naast Wilders’ zeer polaris­erende bood­schap vind ik het wél inter­es­sant dat er een oproep is aan alle moslims om hun eigen dogma’s te her­bek­ijken en aldus hun opvat­tin­gen en religie aan te passen aan de mod­erne wereld van de 21ste eeuw. Dit zou trouwens ook een goed idee zijn voor de chris­ten­lijke gemeen­schap, want de Katholieke Kerk bijvoor­beeld dis­crim­i­neert nog steeds vrouwelijke priesters, wat uit­er­aard neerkomt op puur sek­sisme.

PS: Deredactie.be maakt dezelfde fout en gebruikt een foto van Salah Edin in plaats van Mohammed B.

(31 maart 2008) In Ned­er­land is onder­tussen een tegen­be­weg­ing opges­taan. Gewone Ned­er­lan­ders die het oneens zijn met Wilders’ film plaat­sen sor­ry-film­p­jes online op fitna.nu. De gebruiken dezelfde naam “Fit­na” en mak­en het op die manier moeil­ijk­er om de oor­spronke­lijke kort­film terug te vin­den. Geen slecht idee.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

3 reacties

 1. Ik twi­jfel of ik de ‘film’ wil bek­ijken, het wordt miss­chien wel een inter­es­sante casus voor de lessen ‘pro­pa­gan­da’ of ‘his­torische kri­tiek’. Wat ik wél zag is een groot deel van het spoed­de­bat in de Ned­er­landse Kamer. Behalve het feit dat dit een mod­erne ruimte is met veel daglicht (cfr. Bel­gis­che par­lement) en de sti­jl van ‘debateren’ viel het mij vooral op dat G. Wilders ver­baal hele­maal niet zo sterk is. Per­ti­nente vra­gen van andere par­lementsle­den omzeilde hij op eerder genânte wijze ipv een poging tot argu­men­tatie op te bouwen of van wed­er­wo­ord te dienen. Niet dat ik pleit voor F. De Win­ter, maar Wilders kan van hem nog héél wat leren!

 2. Ik ben hele­maal mee eens met Sti­jn. Er zijn veel moslims die nor­maal zijn en niet te gelovig zijn. Ik ben zelf een moslim en lacht mee met grap­jes over moslims, behalve als ze over de grens gaan dan zeg ik gewoon dat het niet grap­pig is. Het islam zit klein beet­je achter op chris­ten­dom en dus is het beter om geen grap­jes te mak­en met mensen uit de Koran. Vooral nu er gevaar­lijke ter­reur­groepen zijn zoals Al-Quai­da. Ik zou gewoon zeggen lach niet met islam maar wel met bijvoor­beeld hoofd­doeken enzo of de grap­pige kapsel dat vooral bij mar­rokka­nen in trek is.

  Ik weet nog 4 jaar gele­den was iemand aan het lachen met Allah in mijn gezicht voor de hele klas. Natu­urlijk ben ik opges­taan en hem gezegt dat hij beter stopt want ik lach ook niet met Chris­te­nen. Hij zweeg toen en nog alti­jd. Ik leer graag zak­en over chris­te­nen en vraag regel­matig zak­en dat in de Bij­bel staan aan leerkracht gods­di­enst. Moslims die in Bel­gië zich niet aan­passen moeten dan ook niet in Bel­gië zijn zou ik zeggen. Ik behoud mijn tra­di­ties maar respecteer ook de Bel­gis­che.

 3. Ik heb lang gewacht eer ik Fit­na wou bek­ijken. Om eerlijk te zijn vind ik dit aan­gri­jpen­der dan het film­p­je van Theo van Gogh een aan­tal jaar gele­den. Daar ging het over incest, als je goed meevol­gt… Maar wie zegt dat er geen incest gebeurt bij de chris­te­nen, de joden? Hier, van­daag, twee strat­en verder? Belache­lijk gewoon.

  Fit­na is een com­pi­latie van alle­maal uit de con­text gegrepen vide­ofrag­menten. Kran­tenkop­pen effe in elka­ar gesto­ken…

  De gruwelijke beelden zijn afkom­stig van de lan­den waar de tal­iban heerst… men moet hier niet de moslims deporteren, maar begin­nen bij de wor­tel. De tal­iban moet de grond inge­duwd wor­den, zij zijn de wor­tel van het fun­da­men­tal­isme van van­daag.

  Door die beelden te tonen, wor­den alle moslims over de hele wereld ver­al­ge­meend. Een moslim, geboren in Bel­gie maar islami­tisch opgevoed die gewoon haar religie vol­gt en voor haar opvoed­ing kiest…wordt hier­door gezien als ter­ror­ist.

  Homo’s, overspel…wordt dit niet in alle reli­gies ver­bo­den? Kerken ontheiligd? Wat is er gebeurd over de hele wereld na Osama zijn daad? Over­al zijn moskeeën afge­brand geweest… Irak, alle onschuldigen wor­den gedood omdat het gelovi­gen zijn!

  Com­mu­nisme, nazi-ide­olo­gie over­won­nen… Goed zo, de wereld wordt er een beet­je beter op. De islam over­win­nen? De islam is een religie zoals een ander, zoals het chris­ten­dom, het joden­dom, boed­dhisme… Wil dat dan zeggen dat we al die gods­di­en­sten moeten ver­bannnen uit de wereld?

  De islam is geen ide­olo­gie maar een religie… Het geloof waar er in gezegd wordt je mede­mens te respecteren, de keus te hebben om de waarheid zelf te achter­halen… De religie waar vrouw en man op gelijke hoogte staan, de vrouw is baas in eigen huis. Zij wordt niet onder­druk!!

  Het enige wat ik zie in deze film is haat. De mens heeft schrik van een ander, zijn iden­titeit te ver­liezen.. daarom gaat men de ander uit de weg gaan ruimen door haat te zaaien. Op die manier zul je geen vrede verkri­j­gen maar een derde werel­door­log.

  Haat is het groot­ste wapen die er is, het sterk­ste wapen die er is…

  Laat iedereen geloven in zijn god, zijn lev­en lei­den en respecteer elka­ar!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *