Aansla­gen en ter­ror­isme. Na de recente gebeurtenis­sen in Par­i­js en Verviers zit de schrik er opnieuw dik in. Dat is toch wat ik aflei­dt uit alle bericht­en in de media. School­reizen die wor­den afge­last, sol­dat­en in de strat­en, allochto­nen die wor­den nagekeken met wantrouwen. Een mens zou voor min­der bang wor­den van de buiten­wereld.

Terreurdreiging

Het ter­reur­niveau in Bel­gië bli­jft hoog. De voor­bi­je weken vol­gden er nieuwe dreige­menten van ter­reur­daden. 1Metro, IS dreigt met bomauto’s en onthoofdin­gen in Bel­gië, 29 jan­u­ari 2015, p. 2.

De ter­ror­is­ten waarschuwen in de eerste plaats dat ze de Amerikaanse pres­i­dent Barack Oba­ma zullen onthoof­den. […] Daar­na wor­den ook Frankrijk en ons land bedreigd. “We komen naar jul­lie lan­den met bomauto’s en explosieven. En jul­lie hoof­den zullen we afhakken”, ver­vol­gt de man, geflan­keerd door twee bewapende medestri­jders en een groep­je omstaan­ders. “Wij zijn voor niets of nie­mand bang.”

Men viseert vooral Bel­gië. Blijk­baar omdat de mensen hier banger zijn dan elders.2Johan­na Lau­rent, Voor IS is Bel­gië een voor­beeld, De Mor­gen, 27 jan­u­ari 2015, p. 9.

“Ik zie ver­schil­lende reden waarom Bel­gië nu plots in het vizier genomen wordt”, zeg onder­zoek­er en rad­i­calis­er­ing­sex­pert Mon­tass­er AlDe’emeh. “Allereer­ste zijn er de recente gebeurtenis­sen in Verviers. Khalid Ben Lar­bi, een van de jon­gens die toen omk­wam, zat vorig jaar nog in Syrië. Samen met een hele groep jon­gens is hij toen uit Molen­beek vertrokken. Zijn vrien­den die nu nog in Raqqa zit­ten, zijn erg gefrus­treerd. Menselijk gezien is Ben Lar­bi immers een vriend die gedood werd. Die jon­gens gaan daar in het IS-kali­faat steeds vak­er over prat­en, waar­door hun klacht­en bij een plaat­selijke emir terecht komen. Op die manier zijn die bezwaren wellicht ook bij al-Adnani terecht­gekomen. Boven­di­en weten ze ook dat er intussen sol­dat­en in de Bel­gis­che ste­den rond­lopen. Zij weten dat Bart De Wev­er troepen wil inzetten. Zij weten dat de angst zich hier door de strat­en ver­sprei­dt. Daar spe­len zij op in. Ze zouden even­goed de VS, de Brit­ten of Jor­danië kun­nen vis­eren, maar dat doen ze niet. Want Bel­gië toont meer angst.”

Angst voor de buiten­wereld is geen oploss­ing. Jezelf afs­luiten en vlucht­en uit de realiteit is een symp­toom van een gebrek aan vertrouwen.

Liever dood dan dapper?

Ergens anders zijn er nog steeds dap­pere mensen die deze angst trot­seren. Zo inter­viewde de Duitse jour­nal­ist Jür­gen Toden­höfer een ISIS-slachter in het hol van de leeuw. Voor het­zelfde geld was hij zijn hoofd kwi­jt zoals zijn Amerikaanse collega’s James Foley of Steven Sot­loff. Nu ja, met Duit­sers moet je niet sollen. Die Angela Merkel is geen doet­je.

Wij Bel­gen kun­nen daar een voor­beeld aan nemen. Onze pre­mier of min­is­ter van Bin­nen­landse Zak­en kan de bevolk­ing moed beter inspreken in plaats van afschrikken. Ken­ners van de klassieke oud­heid — ik kijk naar u, Bart De Wev­er, kun­nen terug­gri­jpen naar Julius Caesar’s fabelt­je over “de dap­per­sten alles Gal­liërs”. En dichter bij het heden, tij­dens de Eerste Werel­door­log, stond dit land bek­end als “brave lit­tle Bel­gium.”

Hoog tijd dat we ons daar ook naar gedra­gen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *